Jordfordelingsprojekt

Afslag på ansøgning 16.03.16
Vejle Kommune blev desværre ikke udvalgt til pilotprojektet om multifunktionel -jordfordeling. I sidste ende blev det Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern og Skive Kommune, der fik del i projekt-midlerne. Vi mener dog stadig jordfordeling vil være et interessant værktøj at arbejde videre med, både for Kommune, erhverv, borgere og øvrige interessenter i Vejle. Rammerne for en større jordfordeling i Vejle Kommune vil blive anderledes, når nu det ikke lykkes at blive en del af det nationale projekt. Derfor kan det ikke på nuværende tidspunkt afgøres, om det er muligt at gå videre med en jordfordeling.

Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere

Vejle Kommune har fået mulighed for at deltage i et projekt omkring jordfordeling til gavn for forskellige samfundsforhold. En sådan multifunktionel jordfordeling går ud på at omfordele jord inden for et konkret område på en måde, der både gavner bedriftsøkonomien for jordbrugs-virksomhederne i området, samtidig med at der skabes gevinster for lokalsamfundet ved at gøre jord tilgængelig for samfundsrelaterede projekter.

Baggrunden for projektet og de overordnede rammer er beskrevet i pjecen ”Bedre brug af det åbne land”. Heri kan du blandt andet læse, at en bred vifte af jordbrugsrelaterede erhvervsorganisationer, NGO’er og offentlige institutioner har fundet sammen i en Collective Impact styregruppe, der skal arbejde med det åbne land som en flersidig ressource. Arbejdet finansieres af Realdania, som gerne vil afprøve den arbejdsform, der ligger i Collective Impact.

Realdania vil finansiere jordfordelingsprojekter i 2-4 kommuner og Vejle har gode muligheder for at blive en af disse kommuner, når udvælgelsen sker i foråret 2016.

Vejle Kommune har valgt at foreslå et foreløbigt projektområde som er angivet herunder.

Jordbrugserhvervene spiller en stor rolle i området, idet der er mange større husdyrbrug, agerbrug samt skovbrug i området, som har potentiale for at udvikle deres bedrifter. Samtidig er der en række byer og lokalsamfund, hvor der kan skabes muligheder inden for det rekreative område, byudvikling, natur og infrastruktur.

Projektet kommer til at indgå i Erhvervs- og Udviklingsstrategien for Vejle Ådal – Vejle Fjord. og kan være med til at realisere nogle af de mål og indsatser, der er fremhævet heri.

Projektet er i en planlægningsfase indtil slutningen af januar 2016, hvor Vejle Kommune skal sende den endelige ansøgning om deltagelse i projektet. I planlægningsfasen har Vejle Kommune indtil videre haft kontakt med enkelte større lodsejere geografisk spredt i området og med forskellige bedriftstyper. Det er en forudsætning i projektet, at medvirken i den konkrete jordfordeling udelukkende er et frivilligt tilbud til de enkelte lodsejere. På den baggrund blev projektet og de udviklingsmuligheder, det forventes at give, positivt modtaget.

Vejle Kommune har ligeledes orienteret en del af de øvrige interessenter, der er engageret inden for projektområdet. Såfremt Vejle Kommune går videre med projektet, vil alle relevante lodsejere i området inviteret til en nærmere orientering. En afklaring om projektet forventes at ske omkring marts måned.

Der er tilknyttet en række forskere til projektet, der skal dokumentere effekten af jordfordelingen på bedriftsøkonomi, natur, miljø, landdistriktsudvikling og rekreative forhold. Formålet med dette er, at vurdere om jordfordeling fremadrettet med fordel kan anvendes bredt i Danmark til at løse flersidige problemstillinger i det åbne land.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte Vejle Kommune hvis du har spørgsmål til projektet inden da. De projektansvarlige ved Vejle Kommune er:

Jacob Nygaard
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Tlf. 76 81 24 54
Teknik og Miljø
Karsten Wandall
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Tlf. 76 81 24 74
Teknik og Miljø
Vejle Ådal / Vejle Fjord
Copyright © 2016-17